ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09/ 791 890 588
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

Wstęp Deklaracji

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgdgs.pl

 

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba (w skrócie ZGDGS – Świnna Poręba):

Telefon: +48 338743709
E-mail: zgdgs@neostrada.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa www.zgdgs.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu włączeń wymienionych poniżej:

 • dostępność niektórych elementów strony jest ograniczona z powodów technicznych, wynikających z użytego oprogramowania do budowy strony.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone/niebieskie litery),

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZGDGS.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Jończyk  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 • e-mail: zgdgs@neostrada.pl
 • Telefon: 33 874 37 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba i jednostek podległych :

– Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej,

– Składowiska Odpadów Dąbie sp. z o.o.

znajduje się przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Do pomieszczeń biurowych ZGDGS – Świnna Poręba oraz jednostek podległych prowadzą schody. Przy furtce/bramie wjazdowej po prawej stronie znajduje się dzwonek, którym klient będący osobą niepełnosprawną powiadamia o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik jednostki niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji z Jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

 

Skip to content