ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

O Związku

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba jest związkiem międzygminnym utworzonym w 1997 r.

widok na budynek związku gmin dorzecza górnej skawy świnna poręba

Obecnie członkami Związku są cztery gminy: Gmina Jordanów, Gmina Stryszawa, Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Zawoja.

herb gminy jordanów odnośnik do strony internetowej urzędu gminy jordanów herb gminy stryszawa odnośnik do strony internetowej urzędu gminy stryszawa herb gminy sucha beskidzka odnośnik do strony internetowej urzędu miasta sucha beskidzka herb gminy zawoja odnośnik do strony internetowej urzędu gminy zawoja

 

Zadaniem Związku jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności:

  • organizacja i wdrażanie systemów zbiórki, segregacji, składowiska i utylizacji odpadów stałych;
  • budowa, rozbudowa sieci kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków;
  • poprawa czystości powietrza poprzez zmianę źródeł ciepła spalających paliwo węglowe na źródła ciepła opalające gazem, lekkim olejem opałowym i biomasą lub wykorzystywanie źródła energii odnawialnej (geotermia, wiatr, energia słoneczna);
  • kształtowanie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Związku;
  • działalność zmierzająca do rozwoju infrastruktury turystycznej.

W celu wykonywania zadań statutowych Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki oraz zawierać umowy z tymi podmiotami.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. Każdy Członek Związku reprezentowany jest w Zgromadzeniu przez dwóch uprawnionych przedstawicieli tj. Wójta lub Burmistrza oraz jednego, wybranego i delegowanego przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciela. Każdemu przedstawicielowi przysługuje na Zgromadzeniu jeden głos.

Organem wykonawczym Związku jest 3 osobowy Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący Zarządu.

Źródłami finansowania Związku są m. in. składki członkowskie na cele inwestycyjne i administracyjne, dotacje celowe, zaciągnięte pożyczki i kredyty. Na mienie Związku składa się m. in. mienie wniesione przez członków Związku, mienie z dochodów z majątku i działalności Związku oraz mienie nabyte przez Związek. Gminy – członkowie Związku ponoszą koszty jego działalności poprzez opłacanie składek członkowskich, których wysokość ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Skip to content