ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

O Związku

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba jest związkiem międzygminnym utworzonym w 1997 r.

Obecnie członkami Związku są cztery gminy: Gmina Jordanów, Gmina Stryszawa, Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Zawoja.

herb gminy jordanów

 

Zadaniem Związku jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności:

  • organizacja i wdrażanie systemów zbiórki, segregacji, składowiska i utylizacji odpadów stałych;
  • budowa, rozbudowa sieci kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków;
  • poprawa czystości powietrza poprzez zmianę źródeł ciepła spalających paliwo węglowe na źródła ciepła opalające gazem, lekkim olejem opałowym i biomasą lub wykorzystywanie źródła energii odnawialnej (geotermia, wiatr, energia słoneczna);
  • kształtowanie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Związku;
  • działalność zmierzająca do rozwoju infrastruktury turystycznej.

W celu wykonywania zadań statutowych Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki oraz zawierać umowy z tymi podmiotami.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. Każdy Członek Związku reprezentowany jest w Zgromadzeniu przez dwóch uprawnionych przedstawicieli tj. Wójta lub Burmistrza oraz jednego, wybranego i delegowanego przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciela. Każdemu przedstawicielowi przysługuje na Zgromadzeniu jeden głos.

Organem wykonawczym Związku jest 3 osobowy Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący Zarządu.

Źródłami finansowania Związku są m. in. składki członkowskie na cele inwestycyjne i administracyjne, dotacje celowe, zaciągnięte pożyczki i kredyty. Na mienie Związku składa się m. in. mienie wniesione przez członków Związku, mienie z dochodów z majątku i działalności Związku oraz mienie nabyte przez Związek. Gminy – członkowie Związku ponoszą koszty jego działalności poprzez opłacanie składek członkowskich, których wysokość ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Skip to content