ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Link do ogłoszenia na portalu e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000390598%2F01

Dokumenty związane z zamówieniem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie uwzględniającego przesłanki odrzucenia z art. 7 ust. 1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6 do SWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz robót budowalnych

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy dostępny na portalu eZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce01bb36-3515-11ef-acf6-4e696a6d8c25

oraz stronie BIP zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgdgsspsuchabeskidzka,a,2492643,ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-modernizacja-instalacji-do-mechaniczno-biologicznego-przetw.html

Załącznik nr 11 do SWZ – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dostępny na portalu eZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce01bb36-3515-11ef-acf6-4e696a6d8c25

oraz stronie BIP zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgdgsspsuchabeskidzka,a,2492643,ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-modernizacja-instalacji-do-mechaniczno-biologicznego-przetw.html

Załącznik nr 12 do SWZ – Rysunek Inwestycji

 

Aktualizacja 02-07-2024 r.:

02-07-2024 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02-07-2024 r. – Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Aktualizacja 15-07-2024 r.:

15-07-2024 r. – Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Aktualizacja 17-07-2024 r.:

17-07-2024 r. – Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

17-07-2024 r. – Informacja z otwarcia ofert

 

 

Skip to content