ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09/ 791 890 588
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

PSZOK Sucha Beskidzka

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej prowadzi na zlecenie Miasta Sucha Beskidzka Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.

PSZOK prowadzony jest 5 dni w tygodniu:

poniedziałek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00,

oraz w drugą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 7-00 do 13.00 z wyjątkiem świąt.

PSZOK przyjmuje odpłatnie i nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.

Rodzaj odpadów przyjmowanych odpłatnie i nieodpłatnie określa Regulamin PSZOK Gminy Sucha Beskidzka.

Wymogiem skorzystania z PSZOK jest udokumentowanie uprawnień do korzystania z PSZOK poprzez:

1) złożenie w PSZOK stosownych oświadczeń – Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK Gminy Sucha Beskidzka lub Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu PSZOK Gminy Sucha Beskidzka.

2) okazanie dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób wymienionych w  załączniku nr 1 lub nr 2 Regulaminu PSZOK Gminy Sucha Beskidzka.

Kontakt w sprawie PSZOK:

URZĄD MIASTA SUCHA BESKIDZKA

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka,

email: sekretariat@such-beskidzka.pl;

tel. (33) 874-95-42; email: gospodarka@sucha-beskidzka.pl

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax (33) 874-41-13; email: sortownia@interia.pl

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać nieprawidłowości do Urzędu Miasta w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1) telefonicznie pod nr telefonu 33 874 95 42,

2) pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka,

3) pocztą elektroniczną na adres: gospodarka@sucha-beskidzka.pl lub sekretariat@such-beskidzka.pl

4) osobiście: Urząd Miasta, I piętro, pok. 33.

Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.

UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych miasta Sucha Beskidzka zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Wadowickiej w Suchej Beskidzkiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK – Oświadczenie

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK – Upoważnienie do dostarczenia odpadów do PSZOK a Suchej Beskidzkiej

Skip to content