ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09/ 791 890 588
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

O spółce

Spółka: Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. ul. Wadowicka
4a, 34-200 Sucha Beskidzka, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000505390 w dniu 10.04.2014 roku., na podstawie Aktu Notarialnego Nr
598/2014, oraz Uchwały nr 7/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy
Świnna Poręba z dnia 21/02/2014 r.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie
gospodarowania odpadami m.in. poprzez odzysk i składowanie odpadów na składowisku
odpadów.

 

Władze spółki:

Prezes Zarządu Spółki: Tomasz Siwiec

Rada Nadzorcza:

Giza Łukasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maria Kuczara – Wice Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Joanna Szyjka Matuszyk – Członek Rady Nadzorczej

 

Skip to content