ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

O projekcie

logo i napis infrastruktura i środowisko narodowa strategia spójności                         logo unii europejskiej i napis unia europejska fundusz spójności

 

 

 

 

Projekt: „Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”

 

 

Beneficjent: Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

 

Celem głównym projektu jest uporządkowanie systemu gospodarki odpadami

w części Regionu Południowego, a w szczególności na terenie gmin zrzeszonych

w Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy-Świnna Poręba.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych celem uzyskania mocy przerobowej 30 tyś ton/rok,
  • doposażenie zakładu w urządzenia do biologicznego przetwarzania odpadów,
  • objęcie systemem zagospodarowania odpadów obszar zamieszkany przez 150 tyś mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • dostosowanie techniczne i budowlane istniejących budynków oraz placów,
  • zakup i montaż nowoczesnej linii do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych,
  • zakup i montaż komposterów do stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji, frakcji podsitowej od 0 do 80 mm oraz uzupełniająco odpadów zielonych.

Zwiększenie mocy przerobowej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów do 30 tyś ton/rok oraz budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów jest wymogiem art. 35 pkt 6, Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21.).

Dzięki modernizacji, prowadzona przez RSiSOK instalacja uzyskała status  INSTALACJI REGIONALNEJ.

Finansowanie projektu:

Przewidywana wartość projektu:

10 102 888,10 zł

Maksymalna dotacja z Funduszu Spójności:

7 427 285,24 zł

co stanowi 73,92% całkowitej wartości projektu.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 20,25 % całkowitej wartości projektu.

Środki własne: 5,83% całkowitej wartości projektu.

Skip to content