ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej  z siedzibą ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka;

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@zgdgs.pl tel.: 33 874-37-09

3) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1. pkt a/b/c przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy, wystawienia faktur, dochodzenia roszczeń związanych z usługą, rekrutacji, realizacji obowiązku prawnego.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Regionalnym Zakładem Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej, ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, organom egzekucyjnym z którymi współpracuje Administrator

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na administratora oraz tak długo jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wyżej, w tym  również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych  jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy której są Państwo stroną, do udziału w procesie rekrutacji oraz realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………………….. przez Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.

 

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.

 

Klauzule zgody przy pobieraniu danych osobowych

Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy.

Skip to content