ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Górne j Skawy – Świnna Poręba, z siedzibą przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 37 09

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZGDGS – Świnna Poręba, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Związku Gmin za pomocą adresu iod@zgdgs.pl

3. Administrator danych  osobowych – Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami ZGDGS – Świnna Poręba;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZGDGS – Świnna Poręba Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 5521441643 , tel.: +48 33 874 37 09, email: biuro@zgdgs.pl dalej zwany Związkiem.

2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Związku.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Związek będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Skip to content