ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Deklaracje dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zgdgs.pl

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2020-09-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2024-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-31.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Monika Jończyk,

biuro@zgdgs.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

33 874 37 09
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

Wadowicka 4a
34-200 Sucha Beskidzka

1. Do pomieszczeń biurowych ZGDGS – Świnna Poręba oraz jednostek podległych (biura Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów oraz biura Składowiska Odpadów Dąbie sp. z o.o.) prowadzą schody. Przy furtce/bramie wjazdowej po prawej stronie znajduje się dzwonek, którym klient będący osobą niepełnosprawną powiadamia o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik jednostki niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

2. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w ZGDGS/ RZPO/ Sp. Dąbie – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie). Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

na adres e-mail: biuro@zgdgs.pl

drogą pocztową na adres : Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka;

osobiście w Sekretariacie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.malopolska.pl/zgdgsspsuchabeskidzka,m,353162,raport-dostepnosci.html
  • Skip to content